Privacyverklaring

De bescherming van jouw privacy en jouw persoonsgegevens is een belangrijke kwestie waar wij in onze bedrijfsvoering altijd aandacht aan besteden.

1. Inleiding

Stichting Brielle 2022 verwerkt dagelijks informatie over personen. Stichting Brielle 2022 houdt zich daarbij aan de wet (AVG o.a.). Stichting Brielle 2022 respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Stichting Brielle 2022 verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Stichting Brielle 2022, gevestigd
Dorpsdijk 43,
3237 LB te Vierpolders,
KvK-nummer 73619264,
e-mailadres: info@brielle2022.nl
is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over de inhoud van de privacyverklaring, kun je je ook wenden tot info@brielle2022.nl.

 

2. Persoonsgegevens

Stichting Brielle 2022 verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Project indienen

Burgers en/of organisaties kunnen projecten indienen om het 450 jarig Vrijheid mede vorm te geven. Zij kunnen een project indienen door middel van het invullen van het ‘aanvraagformulier projecten’. Wanneer het project is ingediend ontvangt Stichting Brielle 2022 deze gegevens (Aanvrager, adres, postcode & plaats, telefoonnummer, mailadres en alle relevante info over het project). Deze gegevens verwerkt Stichting Brielle 2022 om op een zorgvuldige wijze uw aanvraag te kunnen reageren.

Vraag en aanbod

Via het webformulier ‘vraag en aanbod’ kunnen burgers zich aanmelden als vrijwilliger. Wanneer het webformulier is ingediend ontvangt Stichting Brielle 2022 deze gegevens  (naam, adres, postcode & plaats, telefoonnummer, mailadres). Deze gegevens verwerkt Stichting Brielle 2022 om op een zorgvuldige wijze uw aanmelding te kunnen reageren.

 

3. Ontvangers

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Stichting Brielle 2022, behalve in één van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen.

Met jouw toestemming

Met jouw toestemming kunnen wij jouw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je jouw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.

Stichting Brielle 2022 maakt afspraken met de ontvangers van jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

 

4. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk jouw persoonsgegevens verwijderen.

 

5. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van een website. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om bezoekersstatistieken bij te kunnen houden.

U kunt natuurlijk zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser ook zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U kunt cookies blokkeren, door in de instellingen van uw webbrowser aan te geven dat u geen cookies wilt krijgen.

Wel wijzen wij u er op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten van de website kan vertragen of onmogelijk maken. Cookies zijn nl. soms technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van de website.

 

6. Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe je deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Bij jouw verzoek dien je je te identificeren door middel van een kopie van jouw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij jou daar een kopie van.

Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten je geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als je inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van jouw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • je trekt jouw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • je maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om jouw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking

Als je een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij jouw verzoek in behandeling hebben.

Je mag ons ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van jouw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij jouw gegevens met jouw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met jou hebben verwerkt, heb je het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. Je kunt ons in die gevallen ook vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt.

Wij zullen verwerking van jouw gegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag je daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wil je van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen met ons via het e-mailadres info@brielle2022.nl. Stichting Brielle 2022 zal op jouw verzoek binnen één maand reageren, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

 

7. Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht.

 

8. Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail met jouw vraag naar: info@brielle2022.nl. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

 

Pin It on Pinterest